نمونه کارها

30/09/2020
جام بالکن

پرده شیشه ای دیدگاه شما !

هر شرکتی هرچه از محصول خود بگوید، در نهایت بازخوردی که از مخاطبین و مشتری‌های خود می‌گیرد، مهم‌ترین و البته بهترین روایتگر عملکرد آن شرکت است. […]
07/09/2020
شیشه تاشو

نمای اروپایی در اصفهان

نمای اروپایی در اصفهان… شاید این بهترین توصیف برای پروژه زردنجان باشد. در این باغ شرکت ترک وین پنجره و ستون های رو به باغ را […]